Regulamin podnajmu sali w stowarzyszeniu Babska Wyspa

1. Sala Babska Wyspa nie jest własnością założycielek Stowarzyszenia. Jest wynajmowana.

2. Stowarzyszenie, zwane dalej Wynajmującym, podnajmuje salę do realizacji swoich celów statutowych.

3. Podnajmu mogą dokonywać osoby prywatne jak i podmioty prawne, zwane dalej Najemcami.

4. Podnajem sali może się odbywać w dwojaki sposób.

a) Podnajem na godziny: - stawka podnajmu wynosi 32 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę

b) Podnajem sali jako 30% przychodu z zebranych wpłat za zajęcia: - 30% to wpłata jako podnajem sali wynikająca z listy wpłat od osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Najemcę,

- takie zajęcia są objęte naszym patronatem polegającym na umieszczaniu informacji o danym wydarzeniu w portalach społecznościowych, mediach oraz wysyłaniu smsów do osób, które są w naszej bazie danych i zamieszczanie tych wydarzeń w harmonogramie BW,

- Najemca jest zobowiązany do pozostawienia listy uczestników, wraz z kontaktami. Jest to wymóg rozliczenia się wg zasad funkcjonowania Stowarzyszenia,

- jeżeli stawka 30% nie pokrywa kwoty minimalnej za podnajem sali tj. 32 zł/1h to Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty minimalnej za wynajem Sali zgodnie z pkt. 4a. Natomiast jeśli stawka 30% jest większa niż minimalna kwota za podnajem sali to Najemca rozlicza się z 30% przychodu od zebranej kwoty od uczestników.

c) Podnajem okolicznościowy: - urodziny, imieniny

– 40zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę – udostępniamy salę 30 minut przed wydarzeniem

- Sylwester, Andrzejki – 500zł brutto – udostępniamy salę na życzenie klienta.

5. Najemca ma prawo do używania wyposażenia sali /naczynia, sztućce, czajnik, maty do ćwiczeń, koce, poduszki/.

6. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, w stosunku do czasu zarezerwowanego, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu w wysokości stawki godzinowej określonej w cenniku wynajmu zgodnie z pkt.4a.

7. O terminie umieszczania wydarzeń w mediach, portalach społecznościowych oraz powiadamianiu emailem decyduje Zarząd Babskiej Wyspy.

8. Podane ceny za wynajem są cenami brutto.

9. Kontakty zdobyte przy współtworzeniu wydarzenia są własnością Stowarzyszenia Babskiej Wyspy. Każdorazowo po zakończeniu zajęć w wariancie podnajmu sali za 30% prowadzący (Najemca) jest zobowiązany przedstawić listę uczestników oraz ich kontakty dla Zarządu Babskiej Wyspy.

10. Potwierdzona rezerwacja Sali może być anulowana (odwołana) przez Najemcę nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed zarezerwowanym terminem. Odwołania rezerwacji można dokonać za pomocą wiadomości sms wysłanej na nr tel. 601-677-601 lub wiadomości wysłanej na FB/babskawyspa-elblag.

11. Najemca otrzymuje salę czystą i wyposażoną. Jest zobowiązany do pozostawienia jej w takim stanie jaką ją zastał.

12. Osoby trzecie mogą korzystać z sali jako goście Najemcy, wyłącznie za jego uprzednią zgodą. Korzystający ponosi odpowiedzialność za swoich gości jak za własne działanie lub zaniechanie i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia i użytkowanych pomieszczeń.

13. Wynajmujący zapewnia dostęp do sanitariatów.

14. W sali konferencyjnej i w innych pomieszczeniach Wynajmującego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

15. Zarząd Babskiej Wyspy jest uprawniony do bezpłatnego wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach.

16. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w siedzibie Stowarzyszenia Babskiej Wyspy są najpierw rozstrzygane są przez czteroosobowy Zarząd Babskiej Wyspy. W przypadku braku porozumienia z Najemcą spór poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla Stowarzyszenia.

17. Każdy Najemca po podpisaniu Załącznika nr 1 do Regulaminu podnajmu Sali otrzymuje kopię regulaminu z podpisami Zarządu Stowarzyszenia Babska Wyspa. Regulamin obowiązuje od 01.09.2018

Załącznik nr 1: Lista osób, które zapoznały się z regulaminem podnajmu Sali Stowarzyszenia Babska Wyspa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w stowarzyszeniu Babska Wyspa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji na zajęcia, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Babska Wyspa adres e-mail: babskawyspa-elblag@wp.pl

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w szczególności: wysyłania wiadomości e-mail/SMS z informacją i przypomnieniem o zajęciach, warsztatach, prelekcjach itp. ,czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. W trakcie rejestracji na zajęcia prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu; adres mailowy.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego Stowarzyszenia W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo z nich skorzystać .

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

5.2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

5.3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

5.4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5.6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

5.7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego Stowarzyszenia oraz nie dłużej niż 1 rok , licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń. 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.